६० वर्ष उमेर पुरा भएका म.स्व.से.हरुलाई बिदाईको क्रममा सम्मान पुरस्कार स्वरुप रु. १,००,०००।- (एक लाख रुपैया) नगदै प्रदान सहितविदाईका केही झलकहरु