बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

असोज सम्मको आर्थिक विवरण

८०/८१ 11/09/2023 - 12:00 PDF icon SuTRA म.ले.प.फा.नं. २१० (1).pdf

वजेट ०८०/०८१

८०/८१ 06/26/2023 - 10:09

निर्णय

७९-८० 01/24/2023 - 11:41

पौष मसान्त सम्मको आर्थिक विवरण

७९-८० 01/22/2023 - 21:53 PDF icon SuTRA म.ले.प.फा.नं. २१०.pdf

प्रस्ताव आव्ह्वान सम्वन्धी सूचना ।

७९-८० 01/09/2023 - 11:53 PDF icon jpg2pdf (3).pdf

प्रस्ताव आव्ह्वान सम्वन्धी सूचना ।

७९-८० 01/09/2023 - 11:53

सूचना

७९-८० 08/28/2022 - 15:29 PDF icon प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना पठाइएको बारे ।.pdf

बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७९/८०

७९-८० 06/28/2022 - 13:15 PDF icon निति तथा कार्यक्वरम २०७९।०८०111111.pdf

बजेट तथा आय व्यय विवरण २०७९/८०

७९-८० 06/27/2022 - 11:07 PDF icon jpg2pdf (3).pdf

आय व्यायको विवरण

७८/७९ 03/13/2022 - 09:46 PDF icon फागुन २१ गते सम्मको आय व्यायको विवरण.pdf

Pages