ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
४. गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 07/02/2022 - 12:19 PDF icon ४. गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
वुहारी छात्रवृति कार्यविधी ७८/७९ 07/02/2022 - 12:14 PDF icon वुहारी छावृति (2).pdf
बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ - Copy ७९-८० 07/02/2022 - 12:12 PDF icon ४. गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ - Copy ७८/७९ 07/02/2022 - 12:04 PDF icon बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ - Copy.pdf
लैङि्गक हिम्सा निवारण कोष कार्यविधी ७७/७८ 07/02/2022 - 12:02 PDF icon लैङि्गक हिम्सा निवारण कोष कार्यविधी.pdf
चम्पादेवी गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 07/02/2022 - 12:00 PDF icon चम्पादेवी गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
कोरोना रोकथाम नियन्त्रण राहत संकलन तथा वितरण सम्वन्धी कार्यविधी २०७६ ७६/७७ 06/28/2022 - 15:45 PDF icon कोरोना रोकथाम नियन्त्रण राहत संकलन तथा वितरण सम्वन्धी कार्यविधी २०७६.pdf
संस्था दर्ता तथा नविकरण सम्वन्धी कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 06/28/2022 - 15:37 PDF icon संस्था दर्ता तथा नविकरण सम्वन्धी कार्यविधि २०७८.pdf
मृतक परिवार राहत निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 06/28/2022 - 15:30 PDF icon मृतक परिवार राहत निर्देशिका २०७७.pdf
भू उपयोग सम्वन्धी कार्यविधी २०७६ ७६/७७ 06/28/2022 - 15:22 PDF icon भू उपयोग सम्वन्धी कार्यविधी २०७६.pdf

Pages