गरिबी निवारणका लागि लघु उधम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत चम्पादेवी गाउँपालिका वडा न ५, ६ र ९ मा प्राविधिक सीप विकास तालिम