पालिका प्रहरी पदको खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षा ।

आर्थिक वर्ष: