यस आर्थिक वर्षको गाउपालिका तथा वडा स्तरिय योजनाहरु सम्वन्धित वाड बाटै हुदै ।