सि डब्लु यन संस्थाद्वारा संचालित महिला नेतृत्वको लागि महिला प्रारम्भिक प्रशिक्षण कार्यक्रम(She leads Nepal)